Policjanci nie dostosowali się w swych czynnościach do przepisów prawa. Czy doszło do upozorowania pobicia?

Czytelne i prawidłowe stosowanie procedur były obce lokalnej policji, które poskutkowało oskarżeniem Pawła i Piotra Pernal.
Taką nie kompetencją a może świadomą manipulacją były czynności wykonane przez st. sierż. Szczepana Jakiełę oraz Mariusza Kuczałę.

Poszkodowany został dwukrotnie przesłuchany i z tego tytułu została sporządzona tylko notatka urzędowa, przepis mówi jednoznacznie nie wolno zastępować wyjaśnień oskarżonego treścią notatki urzędowej, powinien być spisany protokół z przesłuchania.

Na dowód, że policjanci nie dostosowali się w swych czynnościach do przepisów prawa powołamy się na publikację „ Prokuratura i Prawo 5, 2005 r.

Przepisy mówią jednoznacznie:

Zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego treścią pism, zapisków i notatek urzędowych

Zadaniem procesu karnego jest rozstrzygnięcie o odpowiedzialności określonej osoby za zarzucany jej czyn zabroniony, dlatego też bardzo ważną częścią procesu karnego jest postępowanie dowodowe. Przeprowadzanie dowodów jest uregulowane przepisami prawa karnego procesowego, aby przy ich zbieraniu nie nastąpiły nadużycia, chociażby w postaci zmuszania do składania wyjaśnień, zeznań. I właśnie jedną z reguł, które ograniczają wartość dowodową zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego, jest zakaz substytuowania dowodu z wyjaśnień oskarżonego i zeznań świadka.

Zakaz substytuowania wyjaśnień oskarżonego treścią pism, zapisków i notatek urzędowych został uregulowany w art. 174 k.p.k., który wprowadził znaczne ograniczenie w uzyskiwaniu dowodu z wyjaśnień oskarżonego (świadka).
Sens tego przepisu wiąże się z gwarancją realizacji praw oskarżonego w procesie karnym, w szczególności prawa do składania wyjaśnień. Jest to bariera, która powoduje, że organy procesowe, które chcą udowodnić, że oskarżony rzeczywiście popełnił zarzucany mu czyn, nie mogą poprzestać na dowodach „pośrednich”, wskazujących na to, że np. przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Słusznym rozwiązaniem jest wprowadzenie takiego przepisu, który jeszcze bardziej wzmacnia zasadę bezpośredniości w procesie karnym. Oczywiście art. 174 k.p.k. odnosi się także zeznań świadka.
Nadal aktualne pozostaje twierdzenie, że jeżeli czynność przesłuchania została spisana w postaci notatki urzędowej, to nie można jej wykorzystać w procesie karnym ze względu na treść art. 174 k.p.k. Notatki urzędowe są więc pozbawione wartości dowodowej tylko w związku z zakazem art. 174 k.p.k., co pociąga za sobą skutek w postaci zakazu wprowadzania ich do procesu, gdyż nie zawierają dokumentacji czynności procesowych

Zgodnie więc z zakazem z art. 174 k.p.k. nie wolno zastępować wyjaśnień oskarżonego treścią notatki urzędowej, która w takim wypadku pozbawiona jest mocy dowodowej na okoliczność zarzucanego oskarżonemu czynu.

Istotą zakazu dowodowego z art. 174 k.p.k. jest to, że pisma, zapiski i notatki urzędowe nie mogą być zastąpione przez protokoły przesłuchania oskarżonych. Jeżeli więc czynność przesłuchania oraz inna, która wymaga formy protokołu została sporządzana tylko w postaci notatki urzędowej, to konsekwencją tego jest to, że powstaje brak możliwości uwzględnienia ich przy ocenie dowodów i kształtowaniu faktycznej podstawy końcowego rozstrzygnięcia. Przyjęcie takiego rozwiązania przez obecny Kodeks postępowania karnego powoduje, że zakaz ten odnosi się przede wszystkim do różnego rodzaju oświadczeń składanych na piśmie oraz notatek służbowych i urzędowych.

Prokuratura i Prawo 5, 2005 r.
Mariusz Kucharczyk